Zastrzeżenia prawne

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach firmy chomtech.pl sp. z o. o., a w szczególności: tekst, grafika, znaki towarowe i handlowe, dane oraz specyfikacje techniczne, dane rynkowe, tłumaczenia treści, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione są prawem autorskim firmy chomtech.pl sp. z o. o., jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich. Poprzez czynność zapoznawania lub korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej, użytkownik nie nabywa żadnych uprawnień do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności prawa do kopiowania i rozpowszechniana lub jakiegokolwiek wykorzystywania treści i elementów zawartych na stronie internetowej.

2. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich są używane przez firmę chomtech.pl sp. z o. o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.

3. Wszelkie treści i materiały prezentowane na stronach firmy chomtech.pl sp. z o. o., udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak również elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, grafik i oprogramowania, uzyskanych ze stron firmy chomtech.pl sp. z o. o..

4. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach firmy chomtech.pl sp. z o. o., konieczne jest uzyskanie zgody od podmiotu uprawnionego. W tym celu prosimy o kontakt pod adres: handel@chomtech.plCHARAKTER INFORMACJI

1. Firma chomtech.pl sp. z o. o. bezwzględnie i jednoznacznie zastrzega, że żadna informacja zawarta na stronie firmy chomtech.pl sp. z o. o. nie ma charakteru oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Informacje zawarte na stronie internetowej firmy chomtech.pl sp. z o. o. nie stanowią w szczególności oferty sprzedaży towarów lub usług.

2. Bez względu na treść informacji zawartych na stronie internetowej firmy chomtech.pl sp. z o. o., każdą informacje zawartą na stronie należy traktować wyłącznie jako informację reklamową mającą na celu co najwyżej zaproszenie do rokowań.

3. Firma chomtech.pl sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa, w tym zaś w szczególności za szkody, powstałe na skutek odmiennego potraktowania charakteru treści zawartych na stronie internetowej przez użytkownika strony lub osoby trzecie.

4. Mając na względzie zasady funkcjonowania strony internetowej oraz związaną z tym konieczność cyklicznej aktualizacji treści informacji zawartych na stronie internetowej, firma chomtech.pl sp. z o. o., zastrzega możliwość występowania na stronie internetowej informacji nieaktualnych lub sprzecznych ze stanem faktycznym. Firma chomtech.pl sp. z o. o. nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, w tym w szczególności odpowiedzialności z tytułu powstania szkody będącej następstwem posłużenia się przez użytkownika strony lub osoby trzeciej informacją o nieaktualnej treści.


Data aktualizacji: marzec 2011