Umowa o udzielenie licencji  Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy nabywcą egzemplarza programu komputerowego z kategorii produktów o nazwie „chomguard”, zwanego Licencjobiorcą a firmą chomtech.pl sp. z o.o., z siedzibą: ul. Józefa Sarego 12/1,  31-047 Kraków, zwanej Licencjodawcą.  Zastrzeżenie : Umowa udzielenia Licencji zostaje zawarta w dacie rozpieczętowania zabezpieczenia opakowania egzemplarza programu przez Licencjobiorcę.  Postanowienia umowne


  §1.


 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji na używanie jednego egzemplarza programu komputerowego z kategorii produktów o nazwie „chomguard” – zwanego dalej Programem.

 2. Niniejsza licencja odnosi się wyłącznie do jednego programu komputerowego nabytego przez Licencjobiorcę, zaś jej postanowienia nie dotyczą jakichkolwiek innych egzemplarzy takiego programu lub innych rodzajów i ich egzemplarzy programów komputerowych z kategorii  o nazwie „chomguard”.

 3. Licencjodawca oświadcza, że jest wyłącznym posiadaczem pełni majątkowych praw autorskich do programów komputerowych z kategorii o nazwie „chomguard” tj. w szczególności prawa do :


  1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

  2) wyrażenie zgody na zwielokrotnienie programu komputerowego w zakresie, w którym zwielokrotnienie programu jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego,

  3) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym,

  4) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

 4. Licencjodawca oświadcza, że Program nie jest obciążony prawem wyłącznej licencji udzielonym na rzecz innego podmiotu.

 5. Licencjodawca informuje, że elementem składowym Programu jest oprogramowanie firmy Microsoft – Microsoft SQL Server Express Edition. Jednocześnie Licencjodawca zapewnia, że w zakresie w jakim oprogramowanie Microsoft SQL Server Express Edition jest wykorzystywane celem realizacji funkcji Programu, Licencjodawca posiada uprawnienie do jego komercyjnego wykorzystania i redystrybucji.


  §2.

 1. Licencjobiorcą jest użytkownik Programu, który celem korzystania z Programu:


  1) nabył i rozpieczętował zabezpieczone opakowanie  egzemplarza Programu oraz

  2) dokonał jego instalacji w ramach urządzenia, którego jest posiadaczem.

 2. Osoba nie spełniająca, któregokolwiek z wymogów, o których mowa w ust. 1 nie nabywa praw do korzystania z Programu określonych w ramach niniejszej licencji.

 3. Licencjobiorca zobowiązuje się do używania Programu zgodnie z warunkami niniejszej umowy.


  § 3.

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia (licencji) na używanie Programu.

 2. Zezwolenie na używanie Programu obejmuje zakres następujących czynności:


  1) wykorzystanie jednego nośnika egzemplarza Programu zgodnie z funkcją i przeznaczeniem oznaczonych w ramach instrukcji oprogramowania,

  2) instalację Programu, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na nośniku, w ramach zakupionej liczby stanowisk

  3) korzystanie z postaci zainstalowanego Programu zgodnie z funkcją i przeznaczeniem oznaczonych w ramach instrukcji oprogramowania

  4) wykonanie jednej kopii zapasowej Programu. Kopia ta nie może być używana równocześnie z Programem,

  5) zakup aktualizacji Programu w promocyjnej cenie wg cennika aktualnego w dniu zamówienia

 3. Licencjobiorca zobowiązuje się do odpłatnej wymiany uszkodzonego nośnika egzemplarza Programu w obniżonej cenie – cena nośnika oraz koszty manipulacyjne. W przypadku przekazania przez Licencjobiorcę do wymiany nośnika innego niż nośnik, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy, prawo Licencjobiorcy do uiszczenia z tego tytułu opłaty w obniżonej wysokości ulega wyłączeniu.


  § 4.

 1. Odrębnej pisemnej zgody Licencjodawcy wymaga dokonanie czynność:


  1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jeżeli zwielokrotnienie Programu nie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z Programu zgodnie z treścią licencji o której mowa w §3 ust. 2.

  2) zwielokrotnienia Programu w zakresie, w którym zwielokrotnienie programu jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Programu,

  3) tłumaczenia, przystosowywania, dekompilacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym

  4) opracowania Programu,

  5) odsprzedania, wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia, udostępnienia, leasingowania  lub jakakolwiek innej czynności rozpowszechnienia Programu,

  6) tworzenia oprogramowania pochodnego,

  7) usuwania, zasłaniania, przekształcania lub innego rodzaju modyfikacji lub eliminacji znaków towarowych umieszczonych na egzemplarzu Programu lub generowanych i uwidacznianych przez Program.

 2. Jakakolwiek modyfikacja Programu dokonana przez Licencjobiorcę, w tym dokonana za zgodą Licencjodawcy, jest uznawana za opracowanie, z którego korzystanie i którym rozporządzanie wymaga odrębnej zgody Licencjodawcy.

 3. Poza zakresem udzielonej licencji Licencjobiorca pozostaje uprawniony do wykorzystania Programu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w art. 75 ust. 2 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.


  § 5.

 1. Udzielona licencja ma charakter niewyłączny.

 2. Licencjobiorca nie ma prawa do przeniesienia udzielonych mu w ramach licencji uprawnień na inny podmiot (zakaz sublicencji).

 3. Licencjobiorca może upoważnić do korzystania z funkcji zainstalowanego Programu osoby trzecie. Upoważnienie osób trzecich od korzystania z funkcji programu nie oznacza przeniesienia na te osoby licencji do Programu. Upoważnienie może dotyczyć wyłącznie prawa do korzystania z funkcji postaci zainstalowanego Programu. Upoważnienie nie może w szczególności dotyczyć prawa do dysponowania i używania nośnika egzemplarza Programu, jak również prawa do instalacji Programu.  § 6.

 1. Udzielona licencja ma charakter odpłatny.

 2. Wynagrodzenie należne Licencjodawcy z tytuły udzielenia licencji stanowi składnik ceny uiszczanej przez Licencjobiorcę z tytułu nabycia egzemplarza Programu.

 3. Postanowienia umowy określające treść zobowiązań Licencjodawcy nie podlegają wykonaniu do czasu zapłaty ceny zakupu egzemplarza Programu przez Licencjobiorcę.

 4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.  § 7.

 1. Egzemplarz Programu zostaje oddany do dyspozycji Licencjobiorcy poprzez przekazanie pliku licencji, nośnika informatycznego – tj. materiału lub urządzenia służącego do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej. Nośnik egzemplarza Programu jest opatrzony wewnętrznym, zaprogramowanym numerem identyfikującym.

 2. Z zastrzeżeniem §3 ust. 2  pkt 4 umowy, w przypadku, w którym Licencjobiorca posługuje się nośnikiem instalacyjnym egzemplarza Programu innym aniżeli nośnik, o którym mowa w §7 ust. 1 Licencjobiorca traci uprawnienie do korzystania z Programu w ramach udzielonej licencji. Licencjodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności w szczególności zachowuje w pełni prawo do uzyskanego wynagrodzenia.

 3. Ciężar udowodnienia oryginalności nośnika, o którym mowa w ust. 2 spoczywa na Licencjobiorcy. Celem ustalenia oryginalności nośnika instalacyjnego Licencjobiorca zobowiązany jest przedstawić Licencjodawcy w terminie wskazanym przez Licencjodawcę: nośnik, plik licencji, oraz oryginał dokumentu faktury potwierdzający fakt nabycia egzemplarza programu.

 4. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w treści ust. 3  Licencjobiorca traci uprawnienie do korzystania z Programu w ramach udzielonej licencji. Licencjodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności w szczególności zachowuje w pełni prawo do uzyskanego wynagrodzenia.

 5. Postanowienia, o których mowa w treści ust. 1 -4 stosuje się wprost do nośnika informatycznego oraz pliku licencji.

 6. Licencjobiorca jest zobowiązany do dochowania szczególnej staranności w przedmiocie przechowywania nośnika egzemplarza Programu, w  sposób zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie.

 7. Licencjobiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie egzemplarza Programu oraz postaci zainstalowanego Programu przed dostępem oraz ingerencją osób trzecich.

 8. Biorąc pod uwagę, że w ramach procesu instalacji Programu, utworzone zostają wyłącznie wzorcowe dane służące zabezpieczeniu programu w postaci hasła dostępu oraz konta oznaczonego jako „admin”, Licencjobiorca jest zobowiązany do natychmiastowej zmiany ww. danych w sposób gwarantujący dostęp do Programu wyłącznie Licencjobiorcy lub osobom upoważniony, o których mowa w §5 ust. 3.  Odpowiedzialność za następstwa wywołane  niedokonaniem zabezpieczeń przez licencjobiorcę spoczywa wyłącznie  na Licencjobiorcy.

 9. Licencjobiorca jest zobowiązany do korzystania z egzemplarza Programu oraz postaci zainstalowanego Programu wyłącznie w sposób określony w instrukcji załączonej do egzemplarza Programu.

 10. Licencjobiorca jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności w przedmiocie zachowania nienaruszonej postaci znaków towarowych oraz jakichkolwiek innych oznaczeń ujawnionych na egzemplarzu Programu lub uwidocznionych przez Program po jego instalacji.

 11. Licencjobiorca jest zobowiązany do wypełnienia karty rejestracyjnej Programu przed rozpoczęciem korzystania z jego funkcji.

 12. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej po stronie Licencjodawcy na skutek zachowań Licencjobiorcy sprzecznych z postanowieniami umowy. Przez szkodę,  rozumie się zarówno faktyczną szkodę powstałą na skutek zachowania Licencjobiorcy sprzecznego z umową, jak i wartość nieuzyskanych w następstwie zachowania Licencjobiorcy korzyści.


  § 8.

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za:


  1) uszkodzenie nośnika egzemplarza Programu powstałego na skutek braku staranności Licencjobiorcy w przedmiocie jego przechowywania,

  2) skutki, efekty, następstwa i funkcjonalność Programu oraz innego oprogramowania  wynikające z konfiguracji oraz ustawień Programu dokonanych przez Licencjobiorcę,

  3) skutki, efekty, następstwa i funkcjonalność Programu oraz innego oprogramowania wywołane dostępem osób trzecich do egzemplarza Programu lub postaci zainstalowanego Programu,

  4) skutki, efekty, następstwa i funkcjonalność Programu oraz innego oprogramowania spowodowane korzystaniem przez Licencjobiorcę z egzemplarza Programu lub postaci zainstalowanego Programu w sposób sprzeczny z instrukcją załączoną do egzemplarza Programu,

  5) za szkody powstałe po stronie Licencjobiorcy na skutek działań dokonanych przez Licencjobiorcę, w sposób  naruszających postanowienia niniejszej umowy. Przez szkodę,  rozumie się zarówno faktyczną szkodę powstałą na skutek zachowania Licencjobiorcy sprzecznego z umową, jak i wartość nieuzyskanych w następstwie zachowania Licencjobiorcy korzyści.

 2. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu szkody powstałej po stronie Licencjobiorcy na skutek zawinionych, umyślnych zachowań Licencjodawcy. Licencjodawca ponosi wskazaną odpowiedzialność wyłącznie do wysokości ceny egzemplarza Programu zakupionego przez Licencjobiorcę.

 3. Odpowiedzialność z tytułu następstw działalności Programu  wywołanych względem osób trzecich ponosi wyłącznie Licencjobiorca.  § 9.

 1. Wyłączeniu ulegają przepisy regulujące uprawnienia Licencjobiorcy z tytułu rękojmi nabytego Programu. Dokonane wyłączenie nie odnosi skutku w przypadku nabycia Programu przez osobę nie będącą przedsiębiorcą.

 2. Na licencjonowany Program Licencjodawca udziela Licencjobiorcy rocznej gwarancji na  następujących zasadach:


  1) Licencjodawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany uszkodzonego nośnika egzemplarza Programu, zgłoszonego w terminie 7 dni od daty zakupu egzemplarza Programu. Powyższe zobowiązanie zostaje wyłączone w przypadku, w którym  uszkodzenie nastąpiło na skutek działania Licencjobiorcy lub zachowania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami umowy,

  2) Licencjodawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany nośnika danych jeżeli w terminie jednego miesiąca od daty nabycia egzemplarza Programu Licencjobiorca dowiedzie wad programu uniemożliwiających korzystanie z jego funkcji opisanych w instrukcji załączonej do egzemplarza Programu i nie podlegających naprawie. W przypadku zgłoszenia wad programu podlegających naprawie Licencjodawca jest zobowiązany wyłącznie do usunięcia usterki w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Licencjobiorcę nośnika egzemplarza uszkodzonego Programu. Licencjobiorca jest zobowiązany do odbioru naprawionego egzemplarza Programu w terminie 7 dni od daty poinformowania o dokonaniu naprawy,

  3) Licencjobiorca zobowiązuje się do odpłatnej wymiany uszkodzonego nośnika egzemplarza Programu. Licencjobiorca uiszcza z tego tytułu obniżoną cenę egzemplarza Programu, o której mowa w §3 ust.2 pkt 5. W przypadku przekazania przez Licencjobiorcę do wymiany nośnika innego niż nośnik, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy prawo Licencjobiorcy do uiszczenia z tego tytułu opłaty w obniżonej wysokości  ulega wyłączeniu.

 3. Gwarancja nie obejmuje w szczególności zobowiązania do usunięcia wad powstałych na skutek nieumiejętnej eksploatacji egzemplarza Programu lub postaci zainstalowanego Programu, jak również będących następstwem zdarzeń losowych, ingerencji w postać zainstalowanego Programu lub nośnik egzemplarza Programu.

 4. W okresie trwania gwarancji Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania bezpłatnych porad telefonicznych i mailowych udzielanych przez Licencjodawcę w godzinach od 9.00 do 16.00 pod nr tel.: +48 12 421 43 83 lub pod adresem elektronicznym: serwis@chomtech.pl  § 10.

  Jeżeli Licencjobiorca naruszy postanowienia niniejszej umowy i w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia sporządzonego przez Licencjodawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie zaniecha naruszeń oraz nie podejmie działań zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, Licencjodawca może odstąpić od umowy za miesięcznym wypowiedzeniem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej po rygorem nieważności.


  § 11.


  Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


  § 12.


  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.


  § 13.


  Spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego względem siedziby Licencjobiorcy.